Smanjio se broj stanovnika, a ne nezaposlenost

0
64
Smanjio se broj stanovnika

Demografija je društvena nauka o stanovništvu. Termin demografija (δήμος, démos– narod; γραφή, graphé– opisivati) je prvi upotrebio belgijski statističar Ašil Grijar, 1855. godine. Od tada se demografija bavi istraživanjem migratornih kretanja, promenama u strukturama stanovništva kao i međusobnim odnosima kretanja stanovništva sa drugim društvenim i ekonomskim pojavama. U Srbiji se poimanja demografije nalazi na jednom sasvim novom nivou. A u centru svega se nalazi nezaposlenost.

Migriranje stanovništva je normalna i očekivana pojava. Ona se sešava usled raznih okolnosti, ali je u neoliberalnom kapitalizmu razlog uvek samo jedan- novac.

Srbija već nekoliko godina, pored negativnog prirodnog priraštaja, gaji još jedan trend. A to je pozitivan odliv sopstvenog stanovništva.

smanjuje se broj stanovnika, a ne nezaposlenost
smanjuje se broj stanovnika, a ne nezaposlenost

Najnoviji podaci Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) pokazuju da je broj ljudi koji napuste Srbiju u poslednjih 10 godina udvostručen.

Naime, prema podacima iz 2005. godine iz zemlje je te godine otišlo oko 31 000 ljudi. Upravo od te godine počeo je galopirajući rast emigriranja jer ih je već 2007. otišlo 54 000. Ta brojka se povećavala sve do danas.

Srbiju je 2015. godine napustilo oko 60 000 ljudi, što odgovara broju stanovnika grada veličine Kruševca.

Svaki treći Srbin koji napusti zemlju odlazi u Nemačku (22 000), a svaki sedmi (oko 15%) sa sobom nosi i fakultetsku diplomu.

Podaci kažu da školovanje svakog čoveka u Srbiji, od obdaništa pa sve do fakultetske diplome odnosno doktorata, državu košta oko 200 000 dolara.

Zdrav razum kaže da odlaskom svake osobe ova zemlja gubi. I to ne samo novac, već nešto mnogo vrednije.

A kakve veze sve ovo ima sa nezaposlenošću?

Velike, naravno. Osim što je nezaposlenost jedan od glavnih razloga što nas ljudi napuštaju, ona se na vrlo prljav, ružan i perfidan način koristi da zadrži ove koji su (trenutno) tu. Svakoj osobi koja je završila makar osnovnu školu razum govori da nešto nije u redu sa podatkom koji malo-malo pa iskoči.

Smanjili smo nazeposlenost za XY% u ovoj godini.

Kako, braćo? Kako? Ukoliko, sa onim osnovnoškolskim nivoom znanja, uporedite podatke o odlasku stanovništva i podatke o novotvorenim radnim mestima (24 000, u 2017. godini) dolazite do zaključka da vlast u poslednjih 10 godina nije smanjila nezaposlenost već da nas je napustilo oko pola miliona radno sposobnih, a pritom nezaposlenih ljudi.

Čista matematika!