Search for content, post, videos

Nostrifikacija diplome – kompletan vodič

Nostrifikacija diplome

Termin nostrifikacija potiče od latinske reči nostrificatio, što znači usvajanje, odnosno primanje u građanstvo. Nostrifikacija je proces kojim se isprava koja je stečena u inostranstvu priznaje kao validna za korišćenje u matičnoj zemlji. Nostrifikacija diplome stečene van granica naše zemlje neophodna je radi nastavka daljeg školovanja ili zaposlenja na teritoriji Republike Srbije. Nostrifikovana inostrana diploma ima jednaku vrednost kao diploma stečena u Srbiji.

Nostrifikacija diplome

U procesu nostrifikacije diplome, između ostalog, biće vam neophodan ovlašćeni prevodilac, koji će dokumenta prevesti na maternji jezik, stručno i verno originalu.

Ko vrši nostrifikaciju diplome?

Za nostrifikaciju diploma i svedočanstava iz srednje škole zaduženo je Ministarstvo prosvete, a na teritoriji Vojvodine obratite se Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje. U Ministarstvu prosvete za nostrifikaciju je zadužen centar ERIK/NARIK, koji je sa radom počeo pre četiri godine, a do sada je izvršio nostrifikaciju preko 4000 obrazovnih dokumenata.

Kada su u pitanju diplome viših škola i fakulteta, zahtev je potrebno podneti univerzitetu ili visokoj školi, jer oni proces nostrifikacije regulišu svojim statutima.

Koja su dokumenta potrebna za nostrifikaciju diplome?

Za proces nostrifikacije diplome neophodno je pripremiti sledeća dokumenta:

  1. Obrazac zahteva za priznavanje dokumenata iz srednje škole (možete ga preuzeti na sajtu Ministarstva prosvete ili u visokoškolskoj obrazovnoj ustanovi).
  2. Originalni dokument čiju nostrifikaciju želite da izvršite i njegov prevod koji vrši ovlašćeni prevodilac.
  3. Ukoliko nostrifikujete srednjoškolsku diplomu, mogu vam na uvid biti zatražena svedočanstva poslednjeg ili svih razreda završene srednje škole (neophodno je da budu prevedena, prevod ne može obaviti nestručno lice, isključivo ovlašćeni prevodilac (sudski tumač)).
  4. Diplome stečene u Crnoj Gori, Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini se ne prevode.
  5. Dokaz o uplaćenoj taksi za nostrifikaciju (različite su takse za nostrifikaciju srednjoškolskih i univerzitetskih diploma, raspitajte se u Ministarstvu, odnosno na univerzitetu).

Postupak nostrifikacije diplome

Zahtev za nostrifikaciju diplome predaje se na posebnom obrascu koji možete preuzeti na sajtu Ministarstva prosvete ili u obrazovnoj ustanovi – univerzitetu.

Tokom postupka nostrifikacije, istražuje se obrazovni sistem zemlje u kojoj je diploma stečena – trajanje obrazovanja, školski plan i program, kvalifikacije koje su stečene njenim dobijanjem itd. Postupak nostrifikacije će teći brže ukoliko su se Ministarstvo prosvete ili univerzitet već susretali sa dokumentima iz obrazovne ustanove iz koje imate diplomu, jer neće morati dodatno istraživati sve okolnosti.

Postoji mogućnost da ćete morati da polažete razliku ispita, uradite stručni rad ili budete stavljeni na proveru znanja pred stručnom komisijom, ukoliko se nastavni plan i program inostrane obrazovne ustanove ne podudara sa domaćom.

Rok u kojem se vrši nostrifikacija uveliko se razlikuje od ustanove do ustanove. Srednjoškolske diplome moraju biti nostrifikovane u roku od 30 dana od podnošenja zahteva. Kada su u pitanju visoke škole i fakulteti, oni sami propisuju potrebno vreme, koje može biti i više meseci. Često je odlučujući vremenski faktor fakultet koji univerzitet kontaktira za stručno mišljenje.

Na kraju procesa nostrifikacije diplome dobićete rešenje o nostrifikaciji. Napomena o priznavanju će biti unešena na originalni dokument i na jedan primerak dokumenta koji je preveo ovlašćeni prevodilac.

Upis na dalje školovanje kada je nostrifikacija u toku

Ako ste završili srednju školu u inostranstvu, za koju je postupak nostrifikacije u toku, a želite da upišete fakultet ili visoku školu u Srbiji, to će vam biti omogućeno, iako nostrifikacija nije završena do datuma kada je potrebno predati dokumenta.

Pre konkurisanja za upis na dalje školovanje, potrebno je da podnesete zahtev za nostrifikaciju i priložite sva dokumenta koja imate. Dobićete potvrdu da je postupak nostrifikacije u toku, a ta potvrda biće dovoljna za uslovno konkurišete za upis.

Ukoliko nostrifikacija vaše diplome iz bilo kog razloga bude odbijena, upis na visoku školu ili fakultet će biti poništen.

Diplome stečene u bivšim republikama SFRJ

Srednjoškolske i visokoškolske diplome i svedočanstva stečene u bivšim zemljama članicama SFRJ, pre raspada, nije potrebno nostrifikovati. Jednako nije potrebno nostrifikovati školska dokumenta stečena u Crnoj Gori pre raspada državne zajednice Srbije i Crne Gore, kao ni dokumenta iz Republike Srpske.

Diplome stečene na Kosovu

U centru za nostrifikaciju Ministarstva prosvete na čekanju je preko stotinu diploma stečenih na teritoriji Kosova. Ministarstvo je izjavilo da od osnivanja centra, 2015. godine, nijedna diploma na kojoj piše Kosovo Republika nije nostrifikovana. Svi koji su podneli zahtev za nostrifikaciju kosovskih dokumenata obavešteni su da su njihovi zahtevi na čekanju do završetka Briselskog sporazuma između Beograda i Prištine, koji će regulisati status Kosova i priznavanje diploma.

Diplome stečene u Rusiji

Diplome srednjih škola stečenih u Rusiji ili nekoj od zemalja članica bivšeg Sovjetskog Saveza na teritoriji Republike Srbije posmatraju se kao završen drugi ili treći razred srednje škole. Ipak, nakon nostrifikacije, i sa takvim diplomama moguće se upisati na dalje školovanje na visokim školama ili fakultetima u Srbiji.

Šta ako je zahtev za nostrifikaciju odbijen?

Ukoliko se desi da je vaš zahtev za nostrifikaciju odbijen ili vam je nostrifikacijom utvrđen neodgovarajući nivo obrazovanja ili akademska titula, pravo na žalbu Ministarstvu prosvete ne postoji. Jedini naredni korak je tužba Upravnom sudu.